Cvičení

Vyberte si okruh, ve kterém se nachází to, co hledáte:

1. Podstatná jména (Členy, množné číslo,přivlastňování)
2. Přídavná jména (Stupňování, ...than, as...as)
3. Zájmena (1. a 4. pád, přivlastňovací, vztažná, somexxx vs anyxxx)
4. Číslovky (základní, řadové, zlomky, much, many, a little, a few)
5. Slovesa (Časy(přítomný, minulý, ...), sloveso BÝT, MÍT, kombinace časů)
6. Příslovce (tvorba, stupňování, slovosled, frekvenční)
7. Předložky (místa, času, since/for)


 

1. Podstatná jména

 

Neurčitý člen a/an / 2 / Test
Určitý člen THE nebo nic (x)??? / 2 / 3
Přivlastňování pomocí 's / 2
Množné číslo / 2
Nepravidelné množné číslo / 2 -b / 3 -b
Nepočitatelná podstatná jména
Množné číslo náhodně (pravidelná i nepravidelná) / 2 A nebo AN -b / 2 -b
A nebo THE -b / 2 -i
THE, A nebo AN v textu-i / 2-b / 3-a
Člen nebo ne? -i / 2 -i / 3 -a
A, THE nebo nic ? -bi / 2 -bi / 3 -bi / 4 -bi / 5 -bi

  1.4.1 Test (1) / 2 (3) / 3 (6)

1.4.1 Množné nebo jednotné číslo ?
1.5 Nepravidelné množné číslo / 2 -b / 3 -b
1.6 Nepočitatelná podstatná jména
1.7 Množné číslo náhodně (pravidelná i nepravidelná) / 2 A nebo AN -b / 2 -b 

2. Přídavná jména

2.1 Stupňování

   2.1.1 Stupňování náhodných přídavných jmen / 2 / 3 / 4
   2.1.2 Stupňování krátká i dlouhá přídavná jména / 2 / 3 / 4

   2.1.3 Stupňování přídavných jmen (krátká i dlouhá) - doplň tabulku (2)

   2.1.4 Stupňování přídavných jmen (doplň správný tvar) (2)

   2.1.5 Doplň správný tvar přídavného jména (2)

   2.1.6 Přídavná jména - stupňování - náhodný výběr - test (2)/ 2 (4) / 3 (6)

 

2.2 Jiné druhy stupňování

   2.2.1 Stupňování pomocí as...as / 2

 

2.3 Doplňuj tvary přídavného jména do textu

   2.3.1 Doplň správný tvar přídavného jména do textu (3)
   2.3.2 Doplň správný tvar přídavného jména do textu (těžší) (5)

   2.3.3 Stupňování - města
   2.3.4 Stupňování - Kvíz

 

2.4 Přídavné jméno nebo příslovce ?

   2.41. Přídavné jméno nebo příslovce? -b / 2 -b

 

 

3. Zájmena

3.1 Osobní zájmena

   3.1.1 Osobní zájmena v 1.pádě
   3.1.2 Osobní zájmena v 1.pádě - nahrazování jména
   3.1.3 Osobní zájmena v 1.pádě - možnosti
   3.1.4 Osobní zájmena ve 4.pádě / 2

 

3.2 Přívlastňovací zájmena

   3.2.1 Přivlastňovací zájmena / 2
   3.2.2 Samostatná přivlastňovací zájmena

 

3.3 Zvratná zájmena

   3.3.1 Zvratná zájmena / 2
   3.3.2 Zvratná nebo 4.pád? -b / 2 -b

   3.3.3 Zvrátné zájmeno nebo ne ?  (3)

   3.3.4 Zvratné nebo each other (3) / 2 (3) / 3 (5)

 

3.4 Vztažná zájmena

   3.4.1 Vztažná zájmena / 2 / 3 / Who, which, whose -b /

 

3.10 SOME nebo ANY / 2 / 3 / 4 / 5

 

3.5 Neurčitá zájmena

   3.5.1 SOME/ANY + THING/ONE/WHERE / Mix 1 / Mix 2 / Mix 3
   3.5.2 Someone nebo anyone ?
   3.5.3 Something nebo anything ?
   3.5.4 Somewhere nebo anywhere ?

 

 3.6 Tázací zájmena

    3.6.1 Vyber z nabídky (1) / Zapiš zájmeno (1)

    3.6.2 Tvoř otázky s tázacími zájmeny (jen přítomné časy) (1) / Tvoř otázky 2 (+ budoucí a předpřítomný) / 3 (Min., přít)

 

4. Číslovky

4.1 Základní

   4.1.1 1-12 / 1-12 (křížovka)
   4.1.2 1-20 / 1-20 (křížovka)
   4.1.3 10-90 (křížovka)

   4.1.4 1-90 (dohormady) (křížovka)

   4.1.5 10-100

   4.1.6 1-100 (napiš číslem)

   4.1.4 Základní a řadové (rozděl do sloupečků)
   4.1.5 Napiš správně číslovku (základní / řadová)

 

4.2 Zlomky, procenta (a základní)

   4.2.1 Mix (i zlomky a procenta) / Mix (křížovka - ne zlomky)

 

4.3 Neurčité
   4.3.1 MUCH nebo MANY / 2
   4.3.2 A little / a few / 2 / 3 / 4
   4.4.3 Much / many / 2 / 3 / 4 / 5

 

5. Slovesa a slovesné časy

5.1 Sloveso BÝT / 2 / 3 / 4 /

  5.1.1 Sloveso BÝT - tvoř otázky ze zadaných slov (bez tázacích zájmen / 2 (s tázacími zájmeny)

  5.1.2 Krátké odpovědi / 2

 

5.2 Sloveso MÍT

  5.2.1 Tvary slovesa (have/has/had - i jako pomocné sloveso) (3)

  5.2.2 Pomocné nebo hlavní sloveso ? (3)

 

5.3 Infinitiv

   5.3.1 S částicí TO nebo bez / 2

   5.3.2 Tvoř infinitiv z různých tvar sloves
 

5.4 Přítomný čas

   5.4.1 Prostý

     5.4.1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty / 2 / 3
     5.4.1.2 Přítomný čas prostý - záporné oznamovací věty
     5.4.1.3 Přítomný čas prostý - otázky / 2 / 3 / 4 / 5
     5.4.1.4 Doplň sloveso do/don't/does/doesn't / 2
     5.4.1.5 Do nebo does? / 2 / 3

     5.4.1.6 Do / does / don't / doesn't (1)/ 2 (2) / 3 (3)
     5.4.1.7 Complex test / Complex test 2
 

  5.4.2 Průběhový

     5.4.2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty
     5.4.2.2 Přítomný čas průběhový - záporné věty
     5.4.2.3 Přítomný čas průběhový - otázka / 2 / 3
     5.4.2.4 Otázky a zápor - dlouhé tvary
     5.4.2.5 Otázky a zápor - dlouhé tvary (výjimky)
     5.4.2.6 Otázky a zápor - krátké tvary
     5.4.2.7 Otázky a zápor - krátké tvary (výjimky)
     5.4.2.8 Otázky a zápor - mix / 2
     5.4.2.9 Complex test / Complex test 2

 

5.5 Minulý čas

    5.5.1 Was nebo Were ? / 2 / 3 (2)/ 4 (wasn't nebo weren't) (2)

 

  5.5.2 Prostý

    5.5.2.1 Kladné věty - pravidelná slovesa / 2
    5.5.2.2 Prostý čas - nepravidelná slovesa - b / 2 - b
    5.5.2.3 Odpovědi a otázky - i nepravidelná slovesa / 2
    5.5.2.4 Záporné věty
    5.5.2.5 Otázky / 2 / 3
    5.5.2.6 Nepravidelná slovesa / 2 -b / 3 -i
    5.5.2.7 Otázka a zápor - pravidelná slovesa
    5.5.2.8 Utvoř zápor (nepr.slovesa) / 2 / 3
    5.5.2.9 Test 1 / Test 2 / Test 3
    5.5.2.10 Complex test

 

  5.5.3 Průběhový

    5.5.3.1 Průběhový tvar - kladné věty / 2 - b / 3 - b / 4 (2) / 5 (2)
    5.5.3.2 Průběhový tvar - záporné věty
    5.5.3.3 Průběhový tvar - otázky / 2 / 3
    5.5.3.4 Test 1 / Test 2 / Test 3

 

  5.5.4 Pravidelná slovesa

     5.5.4.1 Doplň tvary sloves (minulý a 3.tvar (event. infinitiv))

     5.5.4.2 Doplň tvary sloves (přítomný prostý, minulý prostý, předpřítomný)

 

  5.5.4 Nepravidelná slovesa

     5.5.4.1 Tvary sloves (jde o infinitiv, min.tvar, nebo 3.tvar ?) (2) / 2 (4)/ 3 (6)

     5.5.4.2 Křížovka s nepravidlenými slovesy (2)/ 2 (4)

     5.5.4.3 Doplňuj minulé a 3. tvary sloves (2) / 2 (2)/ 3 (3)/ 4 (3)/ 5 (4)/ 6 (6)

     5.5.4.4 Doplň příslušný tvar slovesa (2)/ 2 (2)/ 3 (2)/ 4 (2)/

     5.5.4.5 Náhodné testy nepravidelných sloves (1)/ 2 (2)/ 3 (3)/ 4 (5) / 5 (6)

     5.5.4.6 (Ne)pravidelná slovesa - které tam nepatří ? (1) / 2 /

 

5.6 Předpřítomný čas

    5.6.1 Kladné věty / 2
    5.6.2 Záporné věty
    5.6.3 Zápor a otázky
    5.6.4 Výraz NEVER
    5.6.5 Otázky / 2 / 3 (3)
    5.6.6 Otázky s tázacími zájmeny
    5.6.7 Další otázky
    5.6.8 Test 1 / Test 2 / Test 3 / Test 4
    5.6.9 SINCE nebo FOR / 2

    5.6.10 Je použito sloveso IS nebo HAS ? (2)

 

5.7 Budoucí čas pomocí WILL

    5.7.1 Kladné věty / 2
    5.7.2 Záporné věty
    5.7.3 Otázky
    5.7.4 Test 1 / Test 2 / Test 3
    5.7.5 Zápor a otázka

 

5.8 Budoucí čas pomocí GOING TO

    5.8.1 Kladné věty / 2 / 3
    5.8.2 Záporné věty
    5.8.3 Otázky
    5.8.4 Test 1 / Test 2 / Test 3
    5.8.5 Zápor a otázka

 

5.9 Kombinace časů

    5.9.1 Přítomné časy

      5.9.1.1 Přítomný čas průběhový nebo prostý ? / 2 / 3
      5.9.1.2 Přítomný prostý vs. průběhový - lehké / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
      5.9.1.3 Přítomný prostý vs. průběhový - stř. těžké2
      5.9.1.4 Přítomný prostý vs. průběhový - těžší /2 / 3 / 4 /
      5.9.1.5 Přítomný prostý vs. průběhový - lehký test
      5.9.1.6 Přítomný prostý vs. průběhový - stř. těžký test
      5.9.1.7 Přítomný prostý vs. průběhový - těžký test

 

    5.9.2 Minulé časy

      5.9.2.1 Minulý prostý nebo průběhový ?

 

    5.9.3 Přepřítomný a minulý čas
      5.9.3.1 Předpřítomný nebo minulý čas ? / 2
 

5.10 Modální slovesa

    5.10.1 Should, can, must -i / 2 -i
    5.10.2 Couldn't nebo mightn't -i

 

   5.10.3 CAN

       5.10.3.1Modální CAN (tvoř otázky ze zadaných slov)

       5.10.3.2 Krátká odpověď

       5.10.3.3 COULD - CAN - BE ABLE TO (použití v časech)

 

 5.11 Participles

 

      5.11.1 Participle (v jednoduchých sousloví) (5) / Ve větách (5)

      5.11.2 Přítomné (sousloví) (5)

      5.11.3 Minulé (sousloví) (5)

6. Příslovce

6.1 Tvorba příslovcí
6.2 Stupňování příslovcí - 5 náhodných
6.3 Stupňování příslovcí / 2
6.4 Příslovce ve větách
6.5 Příslovce ve větách - těžší
6.6 Umístění příslovcí - místo
6.7 Umístění příslovcí - čas
6.8 Umístění příslovcí - opakování/frekvence / 2 / 3
6.9 Umístění příslovcí - opakování/místo/čas
6.9.2 Umístění příslovcí

6.10 Příslovce nebo přídavné jméno? -b / 2 -b

6.10.1 Příslovce nebo přídavné jméno ? / 2
6.11 Vytvoř příslovce -i

 

7. Předložky

7.1 Místa - podle obrázku
7.2 Místa - podle obrázku 2
7.3 Místa - podle obrázku 3
7.4 Místa - podle obrázku 4
7.5 Místa - podle kontextu
7.6 Času
7.7 Času 2
7.8 Since a for
7.9 On, in, at -b / 2 -b / 3 -i / 4 -i
7.10 Všechny možný -a / 2 -a
7.11 Časové - všechny možný -a /

7.12 Předložky v textu (at, in, on, to, from, ...)