Cvičení - Open doors I.

1. lekce 2. lekce
Čísla do 20 Číslovky do 100 (křížovka)
Osobní zájmena           Množné číslo
Sloveso BÝT Sloveso BÝT - zápor
Neurčitý člen Sloveso BÝT - otázka
Řadové číslovky  
Dny a měsíce (šibenice)  

5. lekce 6. lekce
Určování hodin Sloveso HAVE GOT
Řadové číslovky Barvy
Datum Zástupné zájmeno ONE                                 
Přítomný čas prostý - otázka (Do nebo does ?) Rozkazovací způsob
Modální sloveso CAN (tvorba otázek)  

 

9. lekce 10. lekce
 Přítomný průběhový čas jako budoucí čas  Velké číslovky
 Předložky času  Budoucí čas pomocí GOING TO            
 Slovosled  4. pád osobních zájmen
   MUST / MUSTN´T